top of page

Algemene Voorwaarden van Natuurgeneeskundige Praktijk Hetty Kortekaas

Begrippen

·         Zorgverlener: Hetty Kortekaas

·         KvK inschrijving: nummer 27346362

·         Beroepsvereniging CAT

·        GAT

·         Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

·         Geschillencommissie: Deze voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

·         WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

·         Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

·         Behandeling: de door de zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.


Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

·         Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Hetty Kortekaas uit te voeren opdrachten.

·         De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

·         Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Hetty Kortekaas  slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


Zorgverlener

·         Hetty Kortekaas  is lid van de beroepsvereniging CAT Informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op www.catcollectief.nl

·         Tevens is Hetty Kortekaas  geregistreerd bij GAT. www.gatgeschillen.nl

·         De zorgverlener  werkt als zelfstandige (ZZP).

·         Hetty Kortekaas  handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de CAT. Deze kunt u vinden op www.catcollectief.nl.


Behandeling

·         De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de eerste of tweede sessie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.

·         Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin cliënt en de zorgverlener verslag doen over ontwikkelingen binnen de therapie.

·         De sessies vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

·         Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met huisarts, Arboarts of andere specialist van cliënt. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met cliënt en cliënt ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener de cliënt doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

·         Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

·         In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.


Betaling

·         Voor een overzicht van tarieven kijk op www.natuurgeneeskundigtherapeut.nl.

·         De factuur betaalt u contant,  per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail of direct na de behandeling overhandigd. 

·         Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

·         Hetty Kortekaas  is opgenomen en aangesloten bij beroepsvereniging CAT. 


Annulering

·         Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kan cliënt niet declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar.

·         Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.


Dossiervoering

·         De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

·         De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met toestemming cliënt opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

·         Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de beroepsvereniging.


Klachtenregeling

·         In geval van klachten is het eerste doel om onvrede cliënt eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of er samen uitgekomen kan worden. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@natuurgeneeskundigtherapeut.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk met cliënt besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt cliënt hierover geïnformeerd door Hetty Kortekaas. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

·         Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan cliënt zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsvereniging CAT Deze is aangesloten bij de onafhankelijke geschilleninstantie GAT  Hetty Kortekaas voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

·         Wanneer cliënt een klacht indient via beroepsvereniging CAT of geschilleninstantie dient cliënt de zorgverlener te alle tijde vooraf te informeren.


Aansprakelijkheid

·         Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Cliënt is verantwoordelijk voor het eigen proces. Dit betekent dat als cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, cliënt iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, dat cliënt dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

·         Hetty Kortekaas  is niet aansprakelijk voor materiële schade die cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van materialen, tijdens of na een bezoek aan Natuurgeneeskundige praktijk Hetty Kortekaas

·         Hetty Kortekaas  heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Hetty Kortekaas tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering, welke beroepsvereniging CAT voor haar leden heeft afgesloten. Hetty Kortekaas  is ook in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, welke eveneens is afgesloten door beroepsvereniging CAT voor haar leden en welke dekkend is voor de WKKGZ.


Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

·         De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.


AVG

·         Hetty Kortekaas houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.natuurgeneeskundigtherapeut.nl meer informatievinden zoals de privacyverklaring.


Toepasselijk recht

·         Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page